هامبر Humber

File:Humber-auto 1905 logo.jpg

كمپاني هامبر در سال 1868 در شهر كاونتري قلب دوچرخه سازي جهان در قرن نوزدهم توسط توماس هامبر تاسيس شد. دوچرخه هاي ساخت اين كمپاني در اوج دوران رونق دوچرخه در جهان موفقيت خوبي را در بازار كسب نمودند. در سالهاي آخر قرن نوزدهم همراه با تبديل شدن كاونتري به قلب صنعت اتومبيلسازي و تبديل خيلي از كمپانيهاي دوچرخه سازي به اتومبيلسازي كمپاني هامبر نيز در سال 1896 به اين گروه از كمپانيها پيوست. اولين مدلهاي خودروهاي هامبر سه چرخ بودند و در سال 1901 نمونه هاي چهار چرخ نيز به رنج محصولات اضافه گرديد. همچنين هامبر كارخانه اي جديد در بيستون ناتينگهام نزديكي كاونتري براي توليد خودروهاي فوق لوكس به مجموعه خود اضافه كرد. همچنين در سال 1909 توليد هواپيما نيز به محصولات اضافه گرديد. در سال 1913 اين كمپاني در كنار دايملر دو توليد كننده انبوه خودرو انگلستان بودند.

در سال 1925 هامبر كمپاني Commer توليد كننده انواع كاميون را نيز خريداري و با اين كار به بازار خودروهاي تجاري نيز وارد ميشود. در سال 1928 هامبر كمپاني هيلمن را نيز تحت مالكيت خود در مي آورد و بالاخره در سال 1929 گروه روتس گروه هامبر رو تحت مالكيت خود در مي آورد.

در گروه روتس كمپاني هامبر به همان تخصص اصلي يعني توليد خودروهاي لوكس باز ميگردد و مدلهاي Hawk و Super Snipe به مدلهاي موفق كمپاني تبديل ميشوند. در اين سالها كمپاني سعي ميكرد بهترين كيفيت را در ساخت به كار ببرد و از بهترين چرم براي تودوزي مدلهاي توليدي به استفاده ميكرد.

در سال 1967 با خريد گروه روتس توسط كرايسلر توليد مدلهاي لوكس نيز متوقف شد. البته خيلي از خودروهاي نا تمام و قطعات و موتورهاي تكميل شده با تلاش كاركنان كمپاني از نابودي نجات پيدا كرده و اكثر از مدلهاي 1967 هنور در دست مالكين و كلكسيونرها موجود ميباشند.

آخرين محصول كمپاني هامبر در حقيقت آخرين نسل Humber Sceptre هم بود كه بر اساس هيلمن هانتر ساخته و توليد آن تا سال 1976 ادامه پيدا كرد و در اين سال همزمان با فيس ليفت هيلمن هانتر و تغيير نام آن به كرايسلر هانتر  توليد خودروهاي هامبر متوقف شد.

مالكيت نام و برند Humber در حال حاضر متعلق به كمپاني پژو فرانسه ميباشد.