پیکنیک ریسر دیزین Picnic Racer Dizin 2015

پیکنیک ریسر دیزین در تاریخ 12.06.1394 با حضور کلوبهای خودروهای کلاسیک فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ایران برگزار کردید.

 

72 dpi

 

Tehran-Dizin Picnic Racer is celebrated on 03.09.2015.