برنامه ها Programs

برنامه هاي گردهمائي اعضاي كلوب طي جدولهاي زماني سالانه انجام ميگيرد.