فيلم هاي تعميرات زانتيا Xantia Technical Training Films

توجه!

کلیه حقوق مربوط به فیلمها و کتابچه های به نمایش در آمده در این بخش متعلق به کمپانی سیتروئن فرانسه میباشد و سو استفاده از آنها مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

Attention!

All Movies and books shown in this part of site is copyright (C) Citroёn Automobiles, France.

فيلم آموزشي تعميرات و سرويس سيتروئن زانتيا – فيلم اول – آشنائي با سيستم:

Citroën Xantia Technical Training, Film 1, An Introduction to the System:

فيلم آموزشي تعميرات و سرويس سيتروئن زانتيا – فيلم دوم قسمت اول – احتياط هاي اوليه:

Citroën Xantia Technical Training, Film 2 Segment 1, Precautions:

فيلم آموزشي تعميرات و سرويس سيتروئن زانتيا – فيلم دوم قسمت دوم – مدار تامين و حفظ فشار ( تعويض روغن ال اچ ام و تست هاي رگولاتور ، گوي آكومولاتور و شير اطمينان):

Citroën Xantia Technical Training, Film 2 Segment 2, Source & Reserve of Pressure:

فيلم آموزشي تعميرات و سرويس سيتروئن زانتيا – فيلم دوم قسمت سوم – نحوه تنظيم ارتفاع و شارژ كردن گوي ها:

Citroën Xantia Technical Training, Film 2 Segment 3, Adjusting the Ride Height & Recharging a Sphere:

فيلم آموزشي تعميرات و سرويس سيتروئن زانتيا – فيلم دوم قسمت چهارم – هواگيري سيستم ترمز:

Citroën Xantia Technical Training, Film 2 Segment 4, Bleeding the Brakes:

فيلم آموزشي تعميرات و سرويس سيتروئن زانتيا – فيلم دوم قسمت پنجم – تعمير اساسي شير كنترل پينيون فرمان:

Citroën Xantia Technical Training, Film 2 Segment 5, Pinion Control Valve Overhaul:

فيلم آموزشي تعميرات و سرويس سيتروئن زانتيا – فيلم سوم قسمت مقدمه – لوله هاي هيدروليك:

Citroën Xantia Technical Training, Film 3 Segment Introduction, Hydraulic Pipes:

فيلم آموزشي تعميرات و سرويس سيتروئن زانتيا – فيلم سوم قسمت اول – مدار تامين و حفظ فشار:

Citroën Xantia Technical Training, Film 3 Segment 1, Source & Reserve of Pressure:

فيلم آموزشي تعميرات و سرويس سيتروئن زانتيا – فيلم سوم قسمت دوم – سيستم تعليق:

Citroën Xantia Technical Training, Film 3 Segment 2, Suspension:

فيلم آموزشي تعميرات و سرويس سيتروئن زانتيا – فيلم سوم قسمت سوم – سيستم ترمز:

Citroën Xantia Technical Training, Film 3 Segment 3, Braking System:

فيلم آموزشي تعميرات و سرويس سيتروئن زانتيا – فيلم سوم قسمت چهارم – سيستم فرمان:

Citroën Xantia Technical Training, Film 3 Segment 4, Power Assisted steering: