فيلم هاي تبليغاتي Commercial Movies

توجه!

کلیه حقوق مربوط به فیلمها و کتابچه های به نمایش در آمده در این بخش متعلق به کمپانی سیتروئن فرانسه میباشد و سو استفاده از آنها مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

Attention!

All Movies and books shown in this part of site is copyright (C) Citroёn Automobiles, France.

فيلم تبليغاتي سيتروئن DS سال 1955:

Citroën DS Commercial 1955:

فيلم تبليغاتي سيتروئن DS سال 1968:

Citroën DS Commercial 1968:

فيلم تبليغاتي سيتروئن CX سال 1975:

Citroën CX Commercial 1975:

فيلم تبليغاتي سيتروئن CX سال 1978:

Citroën CX Commercial 1978:

فيلم هاي تبليغاتي سيتروئن GSA سال 1979:

Citroën GSA Commercial 1979:

فيلم تبليغاتي سيتروئن ويزا سال 1982:

Citroën Visa Commercials 1982:

فيلم تبليغاتي سيتروئن BX شانزد سوپاپ سال 1987:

Citroën BX 16 Soupapes Commercials 1987:

فيلم تبليغاتي سيتروئن XM سال 1990:

Citroën XM Commercials 1990:

فيلم تبليغاتي سيتروئن ZX سال 1990:

Citroën ZX Commercials 1990:

فيلم تبليغاتي سيتروئن XM سال 1991:

Citroën XM Commercials 1991:

فيلم هاي تبليغاتي سيتروئن زانتيا سال 1993:

Citroën Xantia Commercials 1993:

فيلم تبليغاتي سيترروئن XM سال 1994:

Citroën XM Commercial 1994:

فيلم تبليغاتي سيترروئن زانتيا سال 1998:

Citroën Xantia Commercial 1998:

فيلم تبليغاتي سيتروئن زانتيا V6 24V سال 1998:

Citroën Xantia V6 24V Commercial 1998: