فيلم مسابقات Sport Movies

توجه!

کلیه حقوق مربوط به فیلمها و کتابچه های به نمایش در آمده در این بخش متعلق به کمپانی سیتروئن فرانسه میباشد و سو استفاده از آنها مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

Attention!

All Movies and books shown in this part of site is copyright (C) Citroёn Automobiles, France.

سيتروئن SM در رالي مراكش 1971 (به زبان فرانسه):

Citroën SM in Maraco Rally, 1971 (Français):

سيتروئن CX 2400 در رالي سنگال 1977 (به زبان آلماني):

Citroën CX 2400 in Senegal Rally, 1977 (Deutsche):